Program Studiów - edycja XII - 2018/2019

Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami *

Lp.
bloku
Lp. Tematyka wykładów Liczba
godzin
Semestr 1
(liczba godzin)
Semestr 2
(liczba godzin)
ECTS
Razem Razem
I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 64 64 - 16
1 Część ogólna prawa cywilnego 8 8 - 2
2 Podstawy prawa rzeczowego 8 8 - 2
3 Podstawy prawa zobowiązań 8 8 - 2
4 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 4 4 - 1
5 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4 4 - 1
6 Źródła informacji o nieruchomościach 8 8 - 2
7 Gospodarka przestrzenna 4 4 - 1
8 Gospodarka nieruchomościami 8 8 - 2
9 Gospodarka mieszkaniowa 4 4 - 1
10 Prawo spółdzielcze 4 4 - 1
11 Ochrona danych osobowych 4 4 - 1
II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ 16 16 - 4
1 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 4 4 - 1
2 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 4 4 - 1
3 Elementy rachunkowości 4 4 - 1
4 Elementy planowania i kalkulacji kosztów 4 4 - 1
III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ 28 16 12 7
1 Podstawy budownictwa 8 8 - 2
2 Przegląd technologii w budownictwie 4 4 - 1
3 Proces inwestycyjny w budownictwie 4 4 - 1
4 Eksploatacja nieruchomości 4 - 4 1
5 Przeglądy techniczne i remonty 4 - 4 1
6 Podstawy kosztorysowania 4 - 4 1
IV ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 80 - 80 17
1 Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami 4 - 4 1
2 Umowa o zarządzanie nieruchomością 8 - 8 2
3 Plan zarządzania nieruchomością 16 - 16 3
4 Procedury w zarządzaniu nieruchomościami 8 - 8 2
5 Podatki i opłaty związane z nieruchomościami 8 - 8 2
6 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 16 - 16 3
7 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 16 - 16 3
8 Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi 4 - 4 1
V ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE 4 - 4 1
1 Rzeczoznawstwo majątkowe — wybrane zagadnienia 4 - 4 1
EGZAMIN 8 - 8 X
RAZEM 200 96 104 45

* Podana w programie studiów liczba godzin dotyczy godzin wykładowych 45 minut zajęć + 15 minut przerwa. System zarządzania przerwami jest uzależniony od prowadzącego zajęcia wykładowcy.

Podane w programie studiów punkty ECTS zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jest to miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
System ten ułatwia studiowanie i przyczynia się do udoskonalania procedur związanych z uznawaniem studiów odbywanych za granicą.Szczegółowy program studiów:

I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

1. Część ogólna prawa cywilnego
1.1. Podmioty prawa cywilnego
1.2. Szczególne regulacje dotyczące spółek handlowych (osobowych i kapitałowych)
1.3. Przesłanki ważności czynności prawnych
1.4. Sankcje wadliwości czynności prawnych (nieważność, bezskuteczność)
1.5. Forma czynności prawnych
1.6. Przedawnienie roszczeń

2. Podstawy prawa rzeczowego
2.1. Mienie jako kategoria prawa cywilnego
2.1.1. Pojęcie praw majątkowych
2.1.2. Przykłady praw majątkowych na nieruchomościach
2.2. Mienie państwowe, samorządowe i prywatne
2.3. Geneza stosunków własnościowych w Polsce (komunalizacja, uwłaszczenie osób prawnych)
2.4. Pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych
2.5. Definicja nieruchomości
2.5.1. Rodzaje nieruchomości — nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe
2.5.2. Wieczystoksięgowe ujęcie nieruchomości
2.5.3. Pojęcie części składowych nieruchomości
2.5.4. Pojęcie przynależności i pożytków
2.6. Własność — pojęcie, ochrona, współwłasność
2.7. Użytkowanie wieczyste
2.8. Ograniczone prawa rzeczowe, ze szczególnym uwzględnieniem tych praw na nieruchomościach
2.9. Ogólne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
2.9.1. Pojęcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
2.9.2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymagające zezwolenia — organ wydający zezwolenia i warunki wydania zezwolenia
2.9.3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców niewymagające zezwolenia
2.9.4. Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych i leśnych przez obywateli państw Unii Europejskiej

3. Podstawy prawa zobowiązań
3.1. Ogólne zasady zawierania umów
3.1.1. Zasada swobody umów
3.1.2. Tryb zawarcia umowy — oferta, aukcja, przetarg
3.2. Niedozwolone postanowienia umowne
3.3. Umowy o korzystanie z nieruchomości, w tym najem, dzierżawa, leasing, timesharing

4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
4.1. Małżeńskie ustroje majątkowe
4.2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków
4.3. Zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka
4.4. Odpowiedzialność małżonków za długi
4.5. Przesłanki dziedziczenia nieruchomości

5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
5.1. Zasady ogólne prawa administracyjnego
5.2. Struktura i kompetencje organów administracji publicznej. Władza państwowa i samorządowa
5.3. Postępowanie administracyjne — organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa
5.4. Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy
5.5. Decyzje i postanowienia
5.6. Odwołania
5.7. Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
5.8. Wydawanie zaświadczeń
5.9. Postępowanie sądowoadministracyjne
5.10. Postępowanie egzekucyjne w administracji

6. Źródła informacji o nieruchomościach
6.1. Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste
6.1.1. Postępowanie wieczystoksięgowe
6.1.2. Treść ksiąg wieczystych
6.1.3. Zasady wieczystoksięgowe
6.1.4. Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne
6.1.5. Odpisy z ksiąg wieczystych
6.2. Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi
6.3. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza
6.4. Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość
6.5. Mapy tematyczne
6.6. Inne źródła informacji o nieruchomościach

7. Gospodarka przestrzenna
7.1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce
7.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
7.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
7.3.1. Rola i znaczenie planów miejscowych
7.3.2. Tryb uchwalania planów miejscowych
7.3.3. Skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planów miejscowych
7.4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
7.4.1. Decyzje o warunkach zabudowy
7.4.2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
7.5. Inne przypadki lokalizowania inwestycji celu publicznego
7.6. Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, ochrona przyrody, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura techniczna

8. Gospodarka nieruchomościami
8.1. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami
8.2. Pojęcie zasobów nieruchomości
8.3. Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
8.3.1. Preferencyjny obrót nieruchomościami między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego
8.3.2. Zasada jawności obrotu nieruchomościami
8.3.3. Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
8.3.4. Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej
8.3.5. Ustalanie cen i zasady udzielania bonifikat
8.3.6. Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
8.4. Pojęcie trwałego zarządu
8.5. Prawo pierwokupu nieruchomości
8.6. Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości
8.7. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
8.8. Wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania i zwroty

9. Gospodarka mieszkaniowa
9.1. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
9.1.1. Ochrona praw lokatorów
9.1.2. Towarzystwo budownictwa społecznego
9.2. Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi
9.2.1. Odrębna własność lokali
9.2.2. Pojęcie nieruchomości wspólnej
9.2.3. Wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki zarządu, uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu
9.3. Rządowe programy wspierania i finansowania mieszkalnictwa

10. Prawo spółdzielcze
10.1. Gospodarowanie nieruchomościami spółdzielczymi
10.2. Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich kompetencje
10.3. Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspółdzielcze
10.4. Spółdzielcze prawa do lokali
10.5. Przekształcanie spółdzielczych praw do lokali

11. Ochrona danych osobowych
11.1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych
11.2. Organ ochrony danych osobowych
11.2.1. Zadania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
11.3. Zasady przetwarzania danych osobowych
11.3.1. Przypadki, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne
11.3.2. Obowiązki administratora danych osobowych
11.3.3. Prawa osoby, której dane dotyczą

II. PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

12. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
12.1. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne
12.1.1. Cechy i funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej
12.1.2. Wartość a cena nieruchomości. Rodzaje wartości
12.1.3. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości
12.2. Rynek nieruchomości
12.2.1. Definicja i klasyfikacja rynku nieruchomości
12.2.2. Specyficzne cechy rynku nieruchomości
12.2.3. Funkcje rynku nieruchomości
12.2.4. Uczestnicy rynku nieruchomości
12.3. Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości
12.4. Badania i analiza rynku nieruchomości
12.5. Interwencjonizm państwowy na rynku nieruchomości
12.6. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w Polsce oraz w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

13. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
13.1. Pojęcie, klasyfikacja i rola inwestycji
13.2. Specyfika inwestycji w nieruchomości
13.3. Inwestorzy na rynku nieruchomości
13.4. Cele i zasady inwestowania na rynku nieruchomości
13.5. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości
13.6. Kryteria i przykłady oceny ekonomicznej efektywności inwestycji

14. Elementy rachunkowości
14.1. Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowościami
14.2. Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych
14.3. Nieruchomość jako środek trwały oraz jako inwestycja
14.4. Metody i stawki amortyzacji

15. Elementy planowania i kalkulacji kosztów
15.1. Planowanie operacyjne i strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami
15.2. Budżetowanie
15.3. Zarządzanie kosztami
15.4. Sprawozdawczość i kontrola

III. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

16. Podstawy budownictwa
16.1. Polska klasyfikacja obiektów budowlanych
16.2. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
16.2.1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
16.2.2. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
16.3. Stosowanie norm polskich i międzynarodowych w budownictwie
16.4. Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
16.5. Dokumentacja obiektu budowlanego

17. Przegląd technologii w budownictwie
17.1. Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane
17.2. Elementy konstrukcji i wykończenia budynków
17.3. Technologie wykończenia budynków
17.4. Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania
17.5. Instalacje wewnętrzne w budynkach

18. Proces inwestycyjny w budownictwie
18.1. Projekt budowlany
18.2. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego
18.3. Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
18.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
18.5. Rozbiórka obiektu budowlanego
18.6. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego

19. Eksploatacja nieruchomości
19.1. Defekty obiektów budowlanych wynikające z błędów projektowych, wykonawstwa, szkód górniczych i eksploatacyjnych
19.2. Zużycie techniczne obiektów budowlanych — miary i sposoby jego oceny
19.3. Zużycie funkcjonalne, środowiskowe — miary i sposoby oceny
19.4. Ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo elektryczne i gazowe
19.5. Zaopatrzenie w wodę, ochrona środowiska i utrzymanie czystości
19.6. Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej. Certyfikacja energetyczna budynków

20. Przeglądy techniczne i remonty
20.1. Okresowe przeglądy techniczne budynków i urządzeń
20.2. Uprawnienia w zakresie przeprowadzanych przeglądów
20.3. Forma i zakres protokołów kontroli
20.4. Prace konserwacyjne
20.5. Sposoby określania potrzeb remontowych
20.6. Planowanie i realizacja remontów bieżących
20.7. Remonty kapitalne

21. Podstawy kosztorysowania
21.1. Pojęcia ogólne, akty prawne, rodzaje kosztorysów, rola, zadania i funkcje kosztorysów
21.2. Baza normatywna i cenowa — techniki normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów
21.3. Zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót
21.4. Specyfika kosztorysowania robót budowlanych
21.5. Przykłady kosztorysowania

IV. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

22. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
22.1. Istota i cele zarządzania nieruchomościami
22.2. Współczesne koncepcje zarządzania nieruchomościami
22.3. Uczestnicy procesu zarządzania nieruchomościami

23. Umowa o zarządzanie nieruchomością
23.1. Forma i treść umowy
23.2. Prawa i obowiązki stron umowy

24. Plan zarządzania nieruchomością
24.1. Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością
24.2. Metodyka sporządzania planów zarządzania nieruchomością
24.2.1. Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
24.2.2. Struktura planu zarządzania nieruchomością
24.2.3. Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
24.3. Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla różnych typów nieruchomości

25. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
25.1. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
25.1.1. Zakres przejęcia nieruchomości
25.1.2. Protokół przejęcia nieruchomości
25.1.3. Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
25.1.4. Cele strategiczne i analiza uwarunkowań
25.2. Procedury zarządzania operacyjnego
25.2.1. Zawieranie umów — najmu i dzierżawy, o dostawę mediów, na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne
25.2.2. Obsługa rachunkowo-księgowa
25.2.3. Czynności administrowania nieruchomością
25.2.4. Regulaminy rozliczeń mediów, funkcjonowania nieruchomości, porządku domowego
25.2.5. Sporządzanie raportów

26. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
26.1. Nieruchomość jako przedmiot opodatkowania
26.2. Rodzaje podatków i opłat

27. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
27.1. Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych
27.2. Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
27.3. Specyfika zarządzania nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego
27.4. Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
27.5. Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych

28. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
28.1. Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
28.2. Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych
28.3. Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej
28.4. Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi
28.5. Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi
28.6. Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi
28.7. Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi
28.8. Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne

29. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi
29.1. Definicja zasobów, zasoby naturalne i ekonomiczne
29.2. Rodzaje zasobów nieruchomościowych
29.3. Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi
29.4. Szczegółowe zasady zarządzania zasobami nieruchomościowymi gmin, powiatów, województw, Skarbu Państwa
29.5. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi zakładów pracy i instytucji
29.6. Wybór optymalnej formy organizacyjno-prawnej zarządzania zasobami nieruchomościowymi różnych typów
29.7. Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomościowymi

V. ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE

30. Rzeczoznawstwo majątkowe — wybrane zagadnienia
30.1. Istota i cele wyceny nieruchomości
30.2. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego
30.3. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce

VI. EGZAMIN