O studiach

Cele utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami SGGW w Warszawie

Szybki rozwój rynku nieruchomości w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu wymusił szereg zmian prawnych. W chwili obecnej można zaobserwować zachodzące przekształcenia na powstającym rynku usług zarządzania nieruchomościami i wzrost zainteresowania tą dziedziną nauki.

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Studia powinny przekazać słuchaczom wiedzę o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Absolwenci poznają zasady organizacji biur świadczących usługi w tym zakresie oraz przepływ wymaganych dokumentów. Dodatkowe informacje powinny zwiększyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie zarządcy nieruchomościami z jednoczesną podstawową wiedzą w dziedzinie pośrednictwa w obrocie i wyceny nieruchomości. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomii, regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz kształtują wiedzę o procesach i prawach na rynku nieruchomości.

Adresaci

Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny), które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości oraz jego obsługą formalno prawną. Zdobyta na studiach wiedza określa pewne standardy, które pozwalają lepiej zarządzać powierzonymi nieruchomościami oraz wpływa na wyeliminowanie pewnych zagrożeń związanych z tym segmentem rynku.

Zasady naboru
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Studia będą trwały dwa semestry. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.
Więcej na temat zasad rekrutacji REKRUTACJA

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

Studenci mogą uzyskać wiedzę w zakresie dokonywania analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości oraz możliwości podniesienia standardu nieruchomości w ramach bieżącej działalności zarządcy. Podstawowa znajomość zagadnień prawnych i budowlanych oraz wybranych zagadnień z zakresu wyceny i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pozwoli absolwentom na podjęcie współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego. Poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zagadnień ekonomiczno - finansowych umożliwi ocenę stopnia ryzyka oraz opłacalności inwestycji w nieruchomości.

Absolwent studiów podyplomowych powinien zdobyć wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu zarządzania nieruchomościami. Posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami, a także zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.

Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Świadectwo i Egzamin

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego. Program nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór zgodny przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017r., poz. 279)) poświadczające ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.

Organizacja studiów

Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 Mapa kampusu.

Studia trwają dwa semestry. Według harmonogramu podanego uczestnikom na początku każdego semestru w odstępach dwutygodniowych (w soboty i niedziele).

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot wraz z wpisowym.

*Osoby spoza Warszawy za dodatkową opłatą mogą korzystać z zakwaterowania w pokojach gościnnych „Ikar” Hotelu Asystenckiego SGGW.
Pokoje mogą być:
• 1-osobowe - tych mamy 10 aktualna cena 155 zł/dobę
• 2-osobowe - jest ich 46 aktualna cena 200,00 zł/doba/pokój
• Jeśli segment jest podzielony na pokój dzienny i sypialnię stanowi apartament.
W Pokojach Gościnnych Ikar są 3 apartamenty w cenie 280,00 zł za dobę.
Każdy pokój posiada dostęp do sieci Internetu, telefon. Pokoje jednoosobowe i apartamenty dodatkowo telewizor.
Na parterze naszego obiektu mieści się bar Dedal, który serwuje naszym gościom śniadania, obiady i kolacje. Korzystanie z baru nie jest obligatoryjne. Śniadania są wliczone w cenę noclegu.