Wykładowcy

Wykładowcy to zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczeni praktycy związani z zarządzeniem nieruchomościami, z budownictwem mieszkaniowym, osoby pośredniczące w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy, prawnicy związani z obsługą rynku nieruchomości, brokerzy finansowi oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zawodzie zarządcy nieruchomościami.

Dodatkowe informacje dotyczące kadry dydaktycznej:

Janina Bartkiewicz

Absolwentka prawa i administracji, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami jak również w zakresie pracy w budownictwie. W 2000 roku uzyskała licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 640 oraz uprawnienia budowlane nr Wa-357/93 do kierowania i nadzoru nad robotami instalacji sanitarnych. Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów i Budownictwa. Praca zawodowa związana jest z zarządzaniem głównie wspólnotami mieszkaniowymi, w mniejszym zakresie spółdzielniami mieszkaniowymi i budynkami biurowymi. Od wielu lat jest prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie.

Bożena Blum

Mgr inż. budownictwa ukończyła - Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia konstrukcyjno - budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego. Absolwentka European Distance Education- Poland Studium Nowoczesnego Zarządzania. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej Studiów Podyplomowych dla Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej . Ukończyła Studium Prawa Europejskiego dla osób wykonujących Świadectwa Charakterystyki Energetycznej . Posiada Certyfikat III stopnia organizacji FIDIC. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości.
Współwłaściciel, Członek Zarządu Wector Sp. z o.o.
Od kilku lat zajmuje się obszarem zarządzania nieruchomościami oraz zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, w tym inwestycjami dotowanymi z funduszy europejskich.
Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Przedsiębiorstwie budowlanym Hydrobudowa 6 jako Specjalista ds. Kosztorysowania i Umów a następnie jako Inżynier Budowy odcinka Metra przy ul. Herbsta (Ursynów) w Warszawie. W latach 1987/88 pracowała w RFN w Biurze Prawnym Obrotu Nieruchomościami w Monachium .Po powrocie do kraju podjęła pracę jako Dyrektor ds. Inwestycji w Przedsiębiorstwie Zagranicznym. Od 1997 r nieprzerwanie związana z procesami inwestycyjnymi jako Doradca ds.Inwestycji RUCH S.A., Prezes ds. Inwestycji i Rozwoju Kornitol Polska Sp. z o.o; Dyrektor Biura Inwestycji i Nieruchomości w Zarządzie RUCH a także Ekspert ds. Inwestycji w Italco Poland. Od 2000r w Retail Development Services zajmowała się realizacją inwestycji w dużych obiektach handlowych, między innymi Inżynier Realizacji Projektu Galeria Mokotów a także inwestycji ogólnopolskiej sieci handlowej Domów Towarowych Centrum. Od 2001 r zajmuje się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Od 2003 r publikuje artykuły prasie branżowej (Wspólnota Mieszkaniowa, Administrator). Organizator i prelegent szkoleń i Ogólnopolskich Konferencji Zarządzania Nieruchomościami. Wykładowca z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Henryka Bujkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką o specjalizacji gospodarka mieszkaniowa, pracownik Ministerstwa Infrastruktury.

Mirosław Gajdak

Architekt krajobrazu - doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Specjalizuje się w strukturze funkcjonalno – przestrzennej obszarów metropolitalnych oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w planowaniu przestrzennym. W 2006 roku uzyskał uprawnienia do samodzielnego projektowania w planowaniu przestrzennym. Współautor studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zarówno dla obszarów położonych w strukturze wielkomiejskiej, miejskiej, jak i wiejskiej. Aktualnie zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Członek gminnych komisji urbanistyczno – architektonicznych oraz autor wielu opinii eksperckich. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne rozwijał na kierunkach architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na kierunku architektura i urbanistyka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Marzena Ganc

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw. Wykładowca takich przedmiotów jak rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość międzynarodowa, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, rachunkowość zarządcza, kontrola i rewizja finansowa, wycena w rachunkowości według standardów światowych, analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, kontrola kosztów, ubezpieczenia społeczne. Ponadto jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Rachunkowości oraz szkoleniach zawodowych z tego zakresu. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości.

Judyta Guzikow

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjonowany zarządca nieruchomości. Prowadzi własną działalność gospodarczą - zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, gdzie współpracuje z głównymi podmiotami z zakresu zarządzania nieruchomościami na rynku warszawskim. Wieloletni wykładowca z zakresu obsługi nieruchomości (praktyki zawodowe oraz szkolenia dla zarządców nieruchomości).

Henryk Jędrzejewski

Autor wielu publikacji, ekspertyz i wykładów w zakresie gospodarki nieruchomościami. Ekspert Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wieloletni dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po jego likwidacji w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, kierował gospodarką nieruchomościami i działalnością zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Funkcję tą pełnił od 1987 roku do 2004 roku, tzn. aż do likwidacji Urzędu.
Jest głównym autorem przepisów regulujących sprawy gospodarki nieruchomościami i działalności zawodowej w zakresie obsługi rynku nieruchomości, prowadzącym ich legislację ze strony rządowej (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i przepisy wykonawcze do tej ustawy). Jako dyrektor Departamentu opiniował standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami. Od 1992 roku do 2002 roku był Przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy (od początku utworzenia tego zawodu) posiada uprawnienia zawodowe Nr 1 do szacowania nieruchomości oraz licencję Nr 1 pośrednika w obrocie nieruchomościami i licencję Nr 1 zarządcy nieruchomości.

Elwira Laskowska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na WNE SGGW. Wieloletni wykładowca takich przedmiotów jak wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, rynek nieruchomości, nieruchomość w bankowości hipotecznej, waloryzacja nieruchomości w gospodarce przestrzennej. Ponadto wykładowca w WSSE w Warszawie, na studiach podyplomowych oraz szkoleniach zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych. Autorka publikacji z zakresu metodycznych i praktycznych aspektów wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz funkcjonowania rynku nieruchomości. Od 1997 roku wykonuje zawód rzeczoznawcy majątkowego (uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 2428). Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkomisji ds. Szacowania Nieruchomości.

Aaron Lewit

Adwokat specjalizuje się w prawie i procedurze karnej, sprawach o wykroczenia, sprawach karnych – skarbowych, prawie administracyjnym, prawie rodzinnym, prawie dyscyplinarnym, prawie cudzoziemców i emigracyjnym.
Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2002 – 2005 odbył aplikację prokuratorską. W 2009r. ukończył roczne Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu dla Prokuratorów na Uniwersytecie Warszawskim. Do 2009r. pełnił obowiązki prokuratora.

Marian Grzegorz Podstawka

Profesor dr hab. wieloletni wykładowca akademicki zajmujący się problematyką m. in. finansów publicznych, finansów samorządowych, podatków i ubezpieczeń. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych. Podczas pracy zawodowej pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Aktualnie jest kierownikiem katedry Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu WNE SGGW. Jest członkiem Rady Naukowej: Zeszytów Naukowych Serii, Administracja i Zarządzanie Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Kwartalnika KRUS.

Mieczysław Połoński

Dr hab. prof. SGGW wieloletni wykładowca akademicki jego podstawową dziedziną działalności naukowej jest planowanie i kontrola realizacji inwestycji inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych warunków w jakich są wykonywane obiekty. Pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi, które stosuje się w trakcie prowadzenia prac, ocenia ryzyko planowanych prac, koszty realizacji obiektów oraz wymogów ochrony środowiska.

Ważnym osiągnięciem w tym zakresie było opracowanie programów SPRIMAC i SPRIMAS umożliwiających analizę dowolnego przedsięwzięcia inżynierskiego przedstawionego w postaci dwupunktowego harmonogramu sieciowego z uwzględnieniem czasu trwania poszczególnych czynności, zasobów niezbędnych do ich wykonania oraz ich ogólnej dostępności na placu budowy jak również kosztów jakie należy ponieść angażując wymagane zasoby. Opracowane programy pozwalają między innymi obliczyć długości cyklu wykonania robót, ich harmonogramowania, ustalania zapotrzebowania i dostępności zasobów niezbędnych do realizacji planowanych przedsięwzięć, ustalania potrzebnych nakładów finansowych na wykonanie obiektów, kontrolę realizacji robót i weryfikację harmonogramów, zarządzanie realizacją obiektów inżynierskich.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz. Od 2003 roku jest członkiem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN a od 2007 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Naukowego Inżynierii i Kształtowania Środowiska.

Emil Rudowicz

Absolwent gospodarki przestrzennej SGGW, doktorant w Zakładzie Prawa i Finansów WNE SGGW. Od 2003 roku związany z obrotem nieruchomościami. Współpracownik firmy Kodeks Nieruchomości z siedzibą w Warszawie. Licencjonowany pośrednik. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami publicznymi, finansami samorządowymi, gospodarką nieruchomościami. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych m.in. dotyczących rynku nieruchomości. Podczas pracy zawodowej pełnił funkcję eksperta ds. budżetu zadaniowego w Kancelarii Premiera, eksperta ds. budżetu zadaniowego Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej Oddział w Polsce, dyrektora ds. szkoleń AIP SGGW Business Centre Club. Prowadzi własną działalność gospodarczą Capital Broker House.

Ewa Winiczenko

Notariusz - absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wydziału zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości do spraw praktyk zawodowych. Członek komisji szkoleniowej Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Krzysztof Wiśniewski

Doktor inżynier, pracownik Katedry Budownictwa i Geodezji SGGW. Wykładowca z zakresu budownictwa, fizyki budowli, materiałów budowlanych, obiektów towarzyszących i pomocniczych w budownictwie. Autor i współautor wielu projektów konstrukcyjnych obiektów użyteczności publicznej, zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej, obiektów przemysłowo – magazynowych, budynków inwentarskich. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych. Prowadzone badania naukowe związane są głównie z budownictwem oraz obniżaniem jego energochłonności.

Radosław Wójcik

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w Środowisku IT na Politechnice Warszawskiej. Certyfikowany audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych, certyfikowany audytor informatyczny (CISA), certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i audytu wewnętrznego.
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia ISACA.
Obecnie pracuje jako Audytor wewnętrzny w Banku Gospodarki Żywnościowej SA prowadząc i biorąc udział w zadaniach audytowych w zakresie systemów teleinformatycznych.
Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Finansów pracując jako audytor wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego, specjalista w Departamencie Rozwoju Systemów Informatycznych oraz w Izbie Skarbowej w Warszawie w Samodzielnym Referacie Informacji Prawnie Chronionych.

Maciej Zackiewicz

Wykładowca, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, licencjonowany zarządca nieruchomości.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE.
Od ponad 10 lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości.
Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego grupy kapitałowej APOGEUM , która zajmuje się obsługą transakcji, świadczeniem usług doradczych, usług pośrednictwa i zarządzana nieruchomościami komercyjnymi, a także kompleksową dostawą usług projektowych, geotechnicznych, geodezyjnych i doradczych dla podmiotów działających na rynku nieruchomości, deweloperskim i budowlanym.